Статут

Розділ ІІІ. МЕТА, ЦІЛІ,  НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою діяльності Організації є сприяння консолідації і координації зусиль пенсіонерів Збройних сил України Стрийського гарнізону, їх сімей  у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних, юридичних прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги.

3.2. Основними цілями діяльності Організації є:

 • сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту пенсіонерів ЗСУ та їх пенсійного забезпечення ;
 • брати участь у громадсько – політичній діяльності, проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
 • сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно пенсіонерів ЗСУ та їх сімей, вдосконаленні системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
 • сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально- психологічного стану членів Організації і їх сімей, підвищення їх соціальної активності;
 • сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам їх сімей , в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем;
 • сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціям військового братерства, ділового співробітництва між членами Організації;
 • брати активну участь в установленому порядку в організації виховання у молоді та юнаків високих морально – етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту України;
 • брати активну участь в надані волонтерської допомоги військовослужбовцям військової частини А 2847 Стрийського гарнізону, та військовослужбовцям контрактної служби із Стрийщини, які виконують бойові завдання на Сході України в зоні проведення АТО;
 • здійснювати гуманітарні зв’язки з організаціями ветеранів війни, АТО та іноземних держав;
 • сприяти мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права;
 • створювати установи та організації, засновувати підприємства та засоби масової інформації, необхідні для виконання статутних завдань, та сприяти у їх діяльності
 • сприяти розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
 • проведення систематичних заходів щодо захисту прав та інтересів своїх членів в досягненні поставленої мети.

3.4. Отримане рухоме або нерухоме майно, а також кошти від діяльності Організації використовуються виключно для досягнення статутної мети, цілей та напрямів і не можуть бути спрямовані на вигоду членів Організації чи членів органів управління Організації.

3.5. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація має право:

 • надавати членам Організації, членам їх сімей матеріальну допомогу для вирішення побутових, житлових та інших проблем, у тому числі матеріальну допомогу для придбання (будівництва) житла;
 • здійснювати не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Організації та не має на меті отримання прибутку;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, встановленому законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, встановленому законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, встановленому законом, у розробленні проектів законодавчих та нормативно – правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • брати участь в організації виконання комплексної експертизи проектів Законів України та інших нормативно-правових актів, здійснювати аналіз їх безпосереднього та опосередкованого впливу на соціальне та економічне життя військових пенсіонерів ЗСУ;
 • проводити мирні зібрання в будь-який спосіб, не заборонений законом;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснювати господарську діяльність безпосередньо, або через створені Організацією юридичні особи (товариства, підприємства), для досягнення мети Організації;
 • самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
 • купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавств України за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно із вимогами законодавства України та інших держав;
 • отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Організації;
 • брати участь у встановленому порядку у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • сприяти забезпеченню наукової, методологічної, інформаційної підтримки членам Організації, створювати інформаційно-методологічну базу Організації та організовувати її функціонування і забезпечення;
 • розвивати матеріально-технічну базу Організації;
 • створювати та підтримувати власний Інтернет-сайт;
 • приймати участь в організації та проведенні місцевих, всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, фестивалях та інших суспільно- політичних заходах з питань, що відносяться до Статутної мети та завдань Організації;
 • засновувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу діяльність, а також підтримку національних ЗМІ і книговидання без мети отримання прибутку;
 • представляти і захищати свої законні права та інтереси, а також законні права та інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях як державного так і недержавного рівня;
 • проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;
 • створювати свої відокремлені підрозділи на території України, відкривати представництва на території інших держав з відповідною зміною свого статусу відповідно до чинного законодавства;
 • об’єднуватися в спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;
 • обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
 • проводити та приймати участь у мирних масових заходах (зборах, мітингах, демонстраціях тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, принципи та мета діяльності яких відповідають меті та завданням Організації, та надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію необхідну інформацію, як усну так і письмову, для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розповсюджувати інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, соціальної справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають Статуту Організації та не суперечать Конституції України та чинному законодавству України;
 • користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України

3.6. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена Організації за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою Статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

3.6. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.