Повноваження правління

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та  виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.4.1. Правління підзвітне Загальним Зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.
5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:
5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.4.4.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Визначення суми вступного та членських внесків. Звільнення окремих членів від вступних та членських внесків.

5.4.4.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на місяць. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 5 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Організації на вимогу третини членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, їх представниками по дорученню, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій, телефонного зв’язку. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет, телефонного зв’язку, по дорученню, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.